Sanctioned Intake Capacity

 

1) The intake capacity of our College in Under graduate courses in Ayurved

Sr.No Graduate Degree Courses Intake Capacity (2020-21)
1 BAMS 100

 

 

2)The intake capacity of our College in post graduate courses in Ayurved is total 64 in various subject as follows-

Sr.No. Post Graduate Degree Courses Subject Intake Capacity (2020-21)
1. Dravyaguna Vigyan (M.D.)

06

2. Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana (M.D.)

06

3. Roga Nidana evam Vikriti Vigyana (M.D.)

06

4. Agadtantra (M.D.)

06

5. Prasuti evam Stri roga  (M.S.)

05

6. Kaumarbhritya-Bala Roga (M.D.)

06

7. Swasthavritta (M.D.)

06

8. Kayachikitsa (M.D.)

05

9. Shalyatantra (M.S.)

06

10 Panchakarma (M.D.)

06

11. Shalakyatantra(M.D)

06

 

3)The intake capacity of our College in Ph.D. in Ayurved is total 30 in nine subject as follows-

Sr.No. Ph.D.  Courses Subject Intake Capacity (2020-21)
1 Kriya Sharir 3
2 Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana 6
3 Roga Nidana evam Vikriti Vigyana 3
4 Dravyaguna Vigyan 3
5 Agadtantra 3
6 Swasthavritta 3
7 Kayachikitsa 3
8 Shalyatantra 3
9 Panchakarma 3