College Council

Academic Year 2019-20
College Council
1 Chairman Dean Dr. Prasanna T. Gavali
2 Members Head Of Department Rachana Sharir Dr. Anand B. Shinde
3 Kriya Sharir Dr. Prashant V. Ajanalkar
4 Samhita Siddhant Dr. C. S. Suryavanshi
5 Dravyaguna Dr. Kamal S. Naik
6 Rasa Shastra Bhaishajyakalpana Dr. Satwashil S. Desai
7 Agadtantra vidhivaidyak Dr. Shruti D. Bkokare
8 Swasthavritta Dr. Jayashree P. Patil
9 Rognidan and Vikritivigyan Dr. Gauri A. Mulik
10 Streerog Prasuti tantra Dr. Hemalata C. Kongi
11 Kaumarbhritya Dr. Sanskriti S. Mirashi
12 Kayachikitsa Dr. Sonal A. Shah
13 Panchakarma Dr. Dipak Kumar Parida
14 Shalyatantra Dr. Virendra K. Meenkire
15 Shalakyatantra Dr. Pravin V. Chavan